Vedtægter

Viborg Koret 2015

§ 1

Foreningens navn er Viborg Koret.
Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg.
Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den danske sangskat og dels at give og medvirke ved koncerter med såvel danske som udenlandske korværker, klassiske såvel som rytmiske.

§ 2

Sæsonen starter den første mandag i september måned og slutter sidste mandag i maj måned. 
Undervisningsdagene følger Viborg Kommunes skoleplan.
Medlemmerne indbetaler et årligt kontingent til foreningens kasse til dækning af foreningens udgifter, herunder honorar til dirigenten, udgifter til noder, akkompagnement til koncerter, gaver og til forskellige arrangementer.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
Kontingentet betales senest 1. oktober. Deltagelse i korets generalforsamling forudsætter rettidig betaling af kontingent.
Koret må ikke have negativ formue. Såfremt en sådan situation alligevel skulle opstå, skal der udskrives ekstra kontingenter.
Stiftelse af gæld i koret, kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.
Ved optagelses af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 3

Som medlem af foreningen kan optages enhver person over 16 år, som har interesse for korsang – og har sangstemme.
Optagelse af nye medlemmer i foreningen afgøres af dirigenten efter vurdering af stemmefordelingen i koret.
Alle nye medlemmer skal sammen med dirigenten aflægge stemmeprøve, således at dirigenten kan afgøre, hvilken placering der passer bedst for den pågældendes sangstemme.
Såfremt dirigenten i løbet af en sæson finder det nødvendigt, skal medlemmer, som på et tidligere tidspunkt har aflagt stemmeprøve, aflægge fornyet stemmeprøve.
Dirigentens afgørelse af stemmeplacering i koret skal respekteres.

§ 4

Den øverste myndighed i korets anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

§ 5

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal.
Indkaldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt


§ 6

Alle medlemmer af foreningen er stemmeberettigede og valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Til beslutning kræves simpelt flertal. Dog kræver ændring af foreningens love, at 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for lovændringen.
Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.


§ 7

Generalforsamlingen vælger et repertoireudvalg på 4 personer, en fra hver stemme.
Repertoireudvalgets primære opgave er at være bindeled mellem kormedlemmer og dirigent med henblik på at komme med ideer og ønsker til korets repertoire.
Repertoireudvalget skal inviteres til minimum 1 bestyrelsesmøde om året.


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 7 dages varsel af bestyrelsen.
Bestyrelsen har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer af foreningen fremsætter skriftligt motiveret krav herom.


§ 9

Generalforsamlingen vælger formand og kasserer for 2 år ad gangen.
Der foretages valg af formand i lige år og kasserer i ulige år, således at de to direkte valgte ikke er på valg samme år.
Bestyrelsen består desuden af 3 medlemmer( sekretær og 2 menige medlemmer), som vælges for 2 år ad gangen. 
Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor, for hver 1 år ad gangen.
Bestyrelsen træffer i samarbejde med dirigenten afgørelse med hensyn til arrangementer og koncerter, samt repræsenterer foreningen udadtil. 
Bestyrelsen står for og er ansvarlig for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10

Udover formanden og kassereren, som er direkte valgt på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle er indvarslet med mindst 2 dages varsel, og når mindst 3 er mødt.
Til beslutning kræves almindeligt flertal, bortset fra ændringer i henhold til § 2, der kræver fuld enighed.
Der udfærdiges referat fra alle generalforsamlings- og bestyrelsesmøder. Referaterne skal opbevares af foreningen og forevises for foreningens medlemmer mod forlangende.


§ 11

Ved alle arrangementer har medlemmerne pligt til at bære den til enhver tid gældende sangeruniform.
Valg af uniform træffes af bestyrelsen ud fra en indstilling af et uniformsudvalg, som til lejligheden er nedsat af korets medlemmer med 2 repræsentanter fra hver damestemme og 1 repræsentant fra hver herrestemme. Nedsættelse af uniformsudvalget skal være annonceret 2 sangaftner forud for valget.


§ 12

Udleverede noder, nodebøger/-hæfter/-omslag og taburetter er foreningens ejendom og skal afleveres til foreningen ved udmeldelse.


§ 13

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et kormedlem til ceremonimester til tage sig af koropstillingen ved alle arrangementer.
Koropstillingen afpasses efter forholdene og således, at dirigenten har det bedst mulige overblik over koret og sådan, at lyden er bedst mulig. Ceremonimesterens anvisninger skal følges.


§ 14

Koret kan opløses af generalforsamlingen, når 2/3 af medlemmerne er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.
Den afviklende generalforsamling disponerer over korets eventuelle formue, som skal anvendes til kulturelle formål inden for sang/ kor/ musik.

Ovennævnte love er revideret i henhold til generalforsamling den 23. marts 2015.

På bestyrelsens

Jørgen Johansen
Formand